Definice inteligence je to něco, na čem vědecká komunita nikdy nebyla schopna najít úplnou shodu. Není proto divné, že popisů je mnoho i s ohledem na intelektuální přebytek a že se přitom všechny od sebe alespoň částečně liší.
V klinické a výzkumné praxi je však obvyklé odhadovat inteligenci prostřednictvím intelektuálního kvocientu (IQ) a tento parametr se běžně používá k identifikaci intelektuálního přebytku.
Počínaje tímto, identifikace nadaných dětí předpokládá použití intelektuální škály. V tomto smyslu je nejpoužívanějším testem WISC-IV: jedná se však o nástroj ve své administraci poměrně dlouhý, vyžaduje cca 90 minut v základní verzi (10 subtestů) a cca 120 minut na kompletní verzi (15 subtestů).
Obvykle jsou skóre používaná k hodnocení přítomnosti nadbytečných dotací výše uvedená QI a index obecných dovedností (IAG), tj. intelektuální kvocient, z něhož se skóre vztahující k pracovní paměť a rychlost zpracování (takže ponecháme pouze důkazy, které jsou nejtěsněji spojené s abstraktním uvažováním).

Na základě těchto předpokladů někteří badatelé[1] zajímalo by mě, zda je možné správně identifikovat nadané děti s mnohem redukovanou verzí WISC-IV, aby výrazně zkrátit čas.
K zodpovězení této otázky vědci vybrali skupinu dětí tvořenou jak nadanými, tak jednotlivci s průměrnou inteligencí (u všech těchto lidí byly k dispozici IQ, IAG a skóre v jednotlivých subtestech); počínaje psychometrickými vlastnostmi WISC-IV simulovali, co by se stalo, tím, že provedli pouze několik dílčích testů.

Na základě toho autoři studie vybrali 6 zkrácených forem WISC-IV, některé z nich verze skládající se pouze ze 2 dílčích testů a další verze složené ze 4 dílčích testů; z nich se ukázaly nejlepší dva následující:


  • podobnosti + Uvažování s maticemi;
  • podobnosti + slovní zásoba + Uvažování s maticemi + Kreslení s kostkami.

Prostřednictvím simulací se krátká verze skládá pouze z podobnosti e Uvažování s maticemi dokázal správně identifikovat 80 % nadaných osob identifikovaných na základě IQ a 91 % nadaných identifikovaných prostřednictvím IAG.

Zkrácená verze (ale rozsáhlejší než předchozí) se skládá z podobnosti, slovní zásoba, Uvažování s maticemi e Kreslení s kostkami dokázal správně identifikovat 86 % nadaných osob identifikovaných na základě IQ a 99 % nadaných identifikovaných prostřednictvím IAG.

Následně autoři výše uvedené krátké verze empirickým způsobem testovali na skutečných případech.
Na základě těchto údajů se mezi verzemi s pouze 2 subtesty skládá z podobnosti e Uvažování s maticemi nejlepší byla potvrzena (se senzitivitou 74 % a specificitou 98 %).

Mezi zkrácenými formami ze 4 subtestů vyplynula z empirických důkazů nejlépe verze složená z podobnosti, slovní zásoba, Ilustrované koncepty e Kreslení s kostkami (s 96% senzitivitou a 100% specificitou).

Závěry

Podle těchto údajů by zkrácená forma WISC-IV mohla být užitečná pro rychlou identifikaci jedinců s intelektuálním přebytkem, zejména v situacích s významným časovým omezením, vzhledem k tomu, že subtesty by se pohybovaly od 10 do 4 nebo dokonce pouze do 2.

Jak však sami autoři výzkumu zdůrazňují, záměrem nesmí být zavedení této praxe namísto přesnějšího hodnocení; naopak by to mělo představovat pouze první krok k tomu, abychom se vší pravděpodobností pochopili, které děti by mohly být nadbytečné, což vyžaduje následné hlubší kognitivní hodnocení.

Začněte psát a hledejte stisknutím klávesy Enter

chyba: Obsah je chráněn !!